16 февруари 2019

Начало / Златен лев Холдинг / Корпоративно управление

Корпоративно управление

Корпоративно управление включва съвкупност от взаимоотношения между ръководството на дружеството, управителните органи, акционерите и другите заинтересувани страни. Корпоративното управление също така предоставя рамката, в която се поставят целите на дружеството, определят се средствата за постигането на тези цели и се следят резултатите. Доброто корпоративно управление трябва да дава стимул на управителните органи и ръководството да преследват цели, които са в интерес на дружеството и акционерите, както и да улеснява ефикасния надзор. В съвременните пазарни икономики ефективното корпоративно управление е изключително важно за успеха на публичните дружества. Законовата среда в България предоставя солидна рамка за добро корпоративно управление: Търговският закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа, Законът за счетоводството и Законът за независимия финансов одит. Мениджърският екип на “Златен лев Холдинг” АД се стреми към осъществяването на едно добро корпоративно управление, съчетавайки разработването на ясна стратегия за постигане на целите на дружеството и защитата на интересите на акционерите на дружеството. “Златен лев Холдинг” АД има разработена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, в която са заложени следните основни цели: защита на основните права на акционерите, равнопоставено третиране на инвеститорите в “Златен лев Холдинг” АД, създаване на механизъм, осигуряващ своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото положение, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, и ефикасен контрол върху управлението. Дружеството се управлява чрез едностепенна система на управление от съвет на директорител Членове на СД на “Златен лев Холдинг” АД : Бисер Борисов Първулов – Председател на СД Владимир Иванов Москов - Зам. Председател Петър Симеонов Александров - Изпълнителен директор Никола Алексов Зикатанов Христо Михов Памукчиев Свилен Борисов ПървуловЗа Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.