16 февруари 2019

Начало / Златен лев Холдинг / Вътрешна информация

Съобщения

Вътрешна информация
23.04.2018
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
На годишно общо събрание на акционерите на “Златен лев Холдинг” АД, проведено на 23.04.2018 г., бе взето решение за изплащане на дивидент от печалбата за 2017г. и част от неразпределената печалба от предходни години. Брутният дивидент е в размер 0.08 лв. за една акция, притежавана към 07 май 2018 г. 
 
Изплащането на дивидента на акционерите ще започне от 1.06.2018 г., както следва:
  • За лица чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник:  Изплащането на дивидента ще се извърши чрез Централен депозитар АД. 
·        За лица чийто акции са по лична подсметка: Изплащането на дивидента ще се извършва в офиса на дружеството: София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 10 до 14 часа, всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидент може да стане и по банкова сметка, като акционерът представи подписано собственоръчно писмо за изплащане на дивидента с посочена лична банкова сметка, както и оригинално актуално удостоверение от банката , че същият е титуляр по посочената банкова сметка.  Така посочените документи, трябва да се получат на адреса на дружеството: „Златен лев холдинг” ад, София, п.к.1111, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67б, вх. А. Банковата такса по изплащане на дивидента е за сметка на акционера, получаващ дивидента по банков път и се удържа от сумата на дивидента.
 
 

Съобщение
20.12.2017
Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници "Златен лев Холдинг" АД информира своите акционери, че 28 и 29 декември 2017г са неработни за Дружеството и няма да бъдат изплащани дивиденти. От 02 януари 2018г. "Златен лев Холдинг" АД ще възстанови обичайното си работно време.

Вътрешна информация
25.09.2017
     У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.09.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от Петър Симеонов Александров, изпълнителен директор, че на 20.09.2017г. този акционер е продал  87 000 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.66 лв.

Вътрешна информация
25.09.2017
У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
 
Относно: Уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г
 
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.09.2017г. в деловодството на Дружеството е  постъпило следното уведомление по чл. 19 от Регламент (ЕС) № 956/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г, а именно:
 
Уведомление от “Златен лев Трейдинг” ЕООД, чрез Петър Симеонов Александров, управител на същото и изпълнителен директор на “Златен лев Холдинг” АД, че на 20.09.2017г. “Златен лев Трейдинг” ЕООД е придобило 78 560 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД, при единична цена от 0.60 лв.
 
 

Вътрешна информация
25.08.2017
     У В Е Д О М Л Е Н И Е
 
От “ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ” АД,
София, ул. Постоянство № 67Б
 
Относно: Уведомление за значително дялово участие по чл. 145 от ЗППЦК
 
Уважаеми Дами и Господа,
 
 
С настоящето и в законоустановеният срок Ви уведомяваме, че на 25.08.2017г. в деловодството на Дружеството е постъпило следното уведомление по чл. 145 от ЗППЦК, а именно:
 
Уведомление от Петър Симеонов Александров, че на 22.08.2017г. този акционер е придобил 137 000 броя акции от капитала на “Златен лев холдинг” АД на пода на БФБ София, с което дяловото му участие е 6,926 %.
 
 
 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.