16 февруари 2019

Начало / Златен лев Холдинг / Дивидент 2017

Дивиденти

Съгласно Устава на дружеството, разпределянето на печалбата се извършва по начин, определен от общото събрание на “Златен лев Холдинг” АД.
Дивиденти на акционерите могат да бъдат изплащани само в пари. Дивидентите на акционерите се изчисляват, като определената от общото събрание част от печалбата, разпределена като дивидент, се раздели на броя на акциите дружеството.
Право на дивидент имат само лицата, които са включени в списък на акционерите на дружеството, издаден от “Централен депозитар” АД към четиринадесетия ден, следващ деня на общото събрание, на което е взето решението за разпределяне на дивидент.
Дивидентите се разпределят в абсолютен размер за всяка акция, като при източника от брутната сума се удържа данък за физическите лица, в размер определен от закона. Дружеството е длъжно да започне изплащането на  гласувания на общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му.
Изплащането на дивидента се извършва чрез една или няколко банки, въз основа на сключен договор, съгласно предоставен от “Централен депозитар” АД списък на акционерите. За неполучените дивиденти акционерите ползват общата 5-годишна давност по Закона за задълженията и договорите. Преди изтичане на 5-годишната давност “Златен лев Холдинг” АД уведомява регулирания пазар и акционерите за последната дата за изплащане на дивидент, и  публикува съобщение в един ежедневник. 
Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дължимите дивиденти се извършва в офиса на дружеството, на адрес : София, кв. Гео Милев, ул. “Постоянство” № 67Б, от 9:30 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, всеки работен ден.

Дължим дивидент към момента:

 

 

 

 

                


 
 

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004-2018 Златен лев . Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.