Златен Лев Капитал
  Български | English

19 June 2018
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / ДФ "Златен лев Индекс 30" / Новини

 Цена на дял, обявена на 18.06.2018
Емисионна стойност
до 30 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 30 хил. лв. до 100 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 100 хил. лв.
Цена на обратно изкупуване
1.5285 лв.1.5210 лв.1.5172 лв.1.5096 лв.


Новини

Промяна в Правилата на ДФ Златен Лев Индекс 30
2018-02-22
Уважаеми Господа, Във връзка с чл. 61 ал. 1 от Наредба № 44 за № 44 от 20 октомври 2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и Решения № 8/21.02.2018 г. на заместник – председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, с които се издават одобрения на приетите промени в Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на ДФ Златен лев индекс 30, Ви уведомяваме за следното: Считано от 22.02.2018 г. влизат в сила следните промени в таксите свързани с емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ Златен лев индекс 30: - При покупка на дялове от ДФ Златен лев индекс 30, таксата за записване е 1% - Таксата за обратно изкупуване на от ДФ Златен лев индекс 30 остава без промяна. Правилата, Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите и Правилата за оценка и управление на риска на от ДФ Златен лев индекс 30 са достъпни за инвеститорите в интернет страницата на дружеството и на адреса на управляващото дружество в гр. София 1303, бул.Тодор Александров 73, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.

Финансови отчети
2011-10-28
Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на 28 октомври 2011г. представи на КФН междинен тримесечен финансов отчет на ИД "Златен лев" АД към 30.09.2011г., и на ДФ “Златен лев Индекс 30” към 30.09.2011г. Отчетите са на разположение на инвеститорите на адрес: София, ул. "Постоянство" 67 Б, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, както и на интернет адрес: www.zlatenlev.com

Начало на обратното изкупуване на дялове на ДФ "Златен лев Индекс 30"
2009-08-26
Съветът на директорите на УД “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на 26 август 2009 г. Договорен фонд “Златен лев Индекс 30” премина нормативно определения минимален размер на нетната стойност активите от 500,000 (петстотин хиляди) лева. Считано от същата дата, фондът стартира обратно изкупуване на дяловете. Цена на обратно изкупуване на дяловете се обявява всеки работен ден и се публикува на сайта на дружеството и във в. Пари.

Начална дата за продажба на дялове на ДФ "Златен лев Индекс 30"
2009-05-22
Съветът на директорите на УД “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на 1 юни 2009г. стартира издаването (продажбата) на дялове на Договорен фонд “Златен лев Индекс 30”, с регистрационен № 68-ДФ/17.11.2008г. на издаденото от КФН разрешение. Проспектът за публичното предлагане на дялове и Правилата за дейността на ДФ “Златен лев Индекс 30” са публикувани на интернет страницата на управляващото дружество www.zlatenlev.com и са достъпни за инвеститорите на адрес: гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Допълнителна информация може да се получи на телефон за контакти: 02/9654511, електронна поща: capital@zlatenlev.com. Покупката на дялове се извършва с писмена поръчка, подадена в офиса. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

<<1>>


ЗЛ ИНДЕКС 30 ▼0.77%*
БФБ - BG TR30 ▼0.95%

*Отклонениe спрямо предходно обявена цена

В този дял още

За Фонда
Документи
Графика и цена
Новини

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo