Златен Лев Капитал
  Български | English

18 February 2018
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / ДФ "Златен лев Индекс 30" / Новини

 Цена на дял, обявена на 16.02.2018
Емисионна стойност
до 30 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 30 хил. лв. до 100 хил. лв. включително
Емисионна стойност
над 100 хил. лв.
Цена на обратно изкупуване
1.6344 лв.1.6263 лв.1.6222 лв.1.6142 лв.


Новини

Финансови отчети
2011-10-28
Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на 28 октомври 2011г. представи на КФН междинен тримесечен финансов отчет на ИД "Златен лев" АД към 30.09.2011г., и на ДФ “Златен лев Индекс 30” към 30.09.2011г. Отчетите са на разположение на инвеститорите на адрес: София, ул. "Постоянство" 67 Б, всеки работен ден от 9.30 до 16 часа, както и на интернет адрес: www.zlatenlev.com

Начало на обратното изкупуване на дялове на ДФ "Златен лев Индекс 30"
2009-08-26
Съветът на директорите на УД “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на 26 август 2009 г. Договорен фонд “Златен лев Индекс 30” премина нормативно определения минимален размер на нетната стойност активите от 500,000 (петстотин хиляди) лева. Считано от същата дата, фондът стартира обратно изкупуване на дяловете. Цена на обратно изкупуване на дяловете се обявява всеки работен ден и се публикува на сайта на дружеството и във в. Пари.

Начална дата за продажба на дялове на ДФ "Златен лев Индекс 30"
2009-05-22
Съветът на директорите на УД “Златен лев Капитал” АД съобщава, че на 1 юни 2009г. стартира издаването (продажбата) на дялове на Договорен фонд “Златен лев Индекс 30”, с регистрационен № 68-ДФ/17.11.2008г. на издаденото от КФН разрешение. Проспектът за публичното предлагане на дялове и Правилата за дейността на ДФ “Златен лев Индекс 30” са публикувани на интернет страницата на управляващото дружество www.zlatenlev.com и са достъпни за инвеститорите на адрес: гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Допълнителна информация може да се получи на телефон за контакти: 02/9654511, електронна поща: capital@zlatenlev.com. Покупката на дялове се извършва с писмена поръчка, подадена в офиса. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на фонда не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

<<1>>


ЗЛ ИНДЕКС 30 ▼0.10%*
БФБ - BG TR30 ▼0.20%

*Отклонениe спрямо предходно обявена цена

В този дял още

За Фонда
Документи
Графика и цена
Новини

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo