Златен Лев Капитал
  Български | English

19 June 2018
Договорни фондове Златен Лев Брокери Златен Лев Холдинг

Начало / Златен лев Капитал / За нас

За нас

Управляващо дружество „Златен лев Капитал” АД е дружеството с най-дълъг професионален опит в управляването на колективни инвестиционни схеми в България. То е първото създадено и лицензирано от КФН управляващо дружество в България. Учредено е през 2000 г. веднага след промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа, с които се дефинира ролята на управляващите дружества в капиталовия пазар на България. Предметът на дейност на УД “Златен лев” АД е управление на дейност по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества на принципа на разпределение на риска.

От 2000 г. УД„Златен лев Капитал” АД има договор за управление с първото в България инвестиционно дружество от отворен тип „Златен лев” АД. ИД „Златен лев” АД е едно от малкото инвестиционни дружества в България, които имат положителна годишна доходност от началото на публичното си предлагане.
От 23 септември  2008г., УД “Златен лев Капитал” АД има разрешение да организира и управлява Договорен фонд “Златен лев Индекс 30”.  Това е първият индексен фонд в България, базиран на официален индекс на БФБ.
 
 УД “Златен лев Капитал” АД управлява дейността на колективните инвестиционни схеми като взима инвестиционни решения в рамките на инвестиционните цели и стратегия на ДФ “Златен лев”  и ДФ “Златен лев Индекс30”. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете се определят от УД “Златен лев Капитал” АД под контрола на банката депозитар.


За контакти:

УД "Златен лев Капитал" АД 

адрес: 1303 София,
бул. "Тодор Александров" № 73, ет. 1

телефон: (+359 2) 9 804825
ел.поща: capital@zlatenlev.com 


В този дял още

За нас
Договорни фондове
Документи

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by JoYo