19 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев”

ДФ “Златен лев”

Накратко за ДФ "Златен лев"

1. Фондът е колективна инвестиционна схема от отворен тип.
2. Фондът набира публично парични средства и ги инвестира предимно на българския капиталов пазар като може да инвестира до 15% и на чужди капиталови пазари.
3. Основна инвестиционна цел на фонда е нарастване на стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във фонда, при контролиране на риска чрез разпределение на инвестициите от 50 до 65% в акции и до 45% в по-ниско рискови активи с фиксиран доход като общински, корпоративни и ипотечни облигации, държавни ценни книжа и банкови влогове.
4. Фондът не е обвързан с инвестиции в определен икономически сектор или географски регион.
5. В моменти на пазарни сътресения и обстоятелства, оправдаващи защитна инвестиционна стратегия, значителна част от активите на фонда могат да бъдат трансформирани в банкови депозити.
6. По всяко време фондът е длъжен да издава на инвеститорите и да изкупува обратно поименни дялове като по този начин осигурява пълна ликвидност на инвестицията.
7. Инвеститорите реализират печалба от разликата между цената на придобиване и цената на обратното изкупуване на дяловете.Тази печалба не е облагаема с данъци.
8. Фондът не разпределя дивиденти. Всички разпределими доходи се реинвестират като увеличават стойността на дяловете.
9. Фондът продава и изкупува обратно дяловете си всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа.
10. Фондът определя цени на емитиране и обратно изкупуване два пъти седмично и ги публикува на сайта си в понеделник и четвъртък.
11. Възможно е този фонд да не е подходящ за инвеститори, които планират да изтеглят средствата си в срок по-къс от 2 години.


Инвестиционна структура:

Инвестиционна структура  - Данни за минали периоди


В Документа с ключова информация за инвеститорите се предоставя на инвеститорите най-важната информация относно този фонд. Документът не е с рекламна цел.  Информацията се изисква по закон, за да бъде улеснено разбирането на естеството и рисковете, свързани с инвестирането във фонда.  Препоръчваме Ви да го прочетете, така че да можете да вземете информирано решение относно евентуалната инвестиция.

Допълнителна информация за ДФ “Златен лев”, включително неговия пълен Проспект, Документ с ключова информация за инвеститорите, последният годишен и шестмесечен отчет, могат да бъдат получени в офиса на УД “Златен лев Капитал” АД безплатно. Те са достъпни и в рубрика “Документи” на интернет страницата.

Практическа информация може да бъде получена на телефон 02/9654518 и на електронна поща: capital@zlatenlev.com.

Паричните средства за покупка на дялове се внасят по сметка на ДФ “Златен лев” в “ОББ” АД: IBAN BG40UBBS80021081359030, BIC UBBS BGSF, с основание – записване на дялове от ДФ “Златен лев”.


Предимства на ДФ "Златен лев"

Бърз и лесен изход от инвестицията. ДФ “Златен лев” осигурява стопроцентова ликвидност за своите инвеститори като определя и оповестява два пъти седмично в понеделник и четвъртък цени за обратно изкупуване на дяловете.

Висока доходност. Инвестицията в ДФ “Златен лев”  дава възможност да се използват позитивите на капиталовия пазар при професионално управление на рисковете. Статистиката показва, че договорните фондове постигат по-висока доходност в дългосрочен план от банковите депозити и биха могли да бъдат финансов инструмент, който дава защита от инфлацията. 

Управление на риска. Разпределението на активите и диверсификацията са характерни за инвестицията в ДФ “Златен лев”, тъй като нормативно са регулирани инвестиционните ограничения относно различните по вид и количество активи. Фондът по правило инвестира в дружества от различни сектори на икономиката.

Прозрачност и публичност. На всеки шест месеца фондът пуликува финансови отчети, актуализира проспекта си и документа с ключова информация за инвеститорите при всяка съществена промяна, осигурява постоянен контакт с инвеститорите, както и постоянно изкупува обратно своите дялове по цени, които оповестява два пъти седмично.

Необлагаем доход. Печалбата, получена при продажба от нарастналата стойност на дяловете, не подлежи на облагане с данък, както за физически, така и за юридически лица.
Повече информация за:


Кратко представяне
Цена на дял
Графики
Полезна информация
Документи
Съобщения
Гаранции за добро управление
Последно обявена цена на дял, приложима за оценка на активи към 19.06.2018
Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
5.4558 лв. 5.4232 лв.

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.