19 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев” / Гаранции за добро управление

Гаранции за добро управление


Какви гаранции има търговията с дялове на ДФ “Златен лев”

Фондът е част от финансовата група на Златен лев, която функционира на капиталовия пазар от 1996г. В структурата на Златен лев си взаимодействат управляващо дружество, договорни фондове, инвестиционен посредник и холдинг като всички тези дружества и колективни инвестиционни схеми са лицензирани и регистрирани от Комисията за финансов надзор, редовно разкриват регулирана информация на обществеността, прилагат програми за добро корпоративно управление и са под постоянен държавен контрол за законосъобразност на цялостната им дейност.
Фондът редовно представя своите годишни и шестмесечни финансови отчети и месечни баланси и справки пред КФН, която осъществява надзор върху финансовата стабилност на фонда и управляващото го дружество и контролира спазването на всички негови задължения и нормативни ограничения.
Дейността на фонда се регулира от специално законодателство като основен закон е Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, който предвижда редица изисквания, гарантиращи защита на интересите на инвеститорите. Сред нормативните задължения са изискванията за поддържане на капиталова адекватност и ликвидност за осигуряване средствата на инвеститорите, редовно разкриване на информация, одитиране на финансовите отчети, съхраняване на паричните средства и финансови инструменти от портфейла в банка-депозитар, квалифицирани изисквания за професионален опит без административни нарушения и добра репутация на членовете на съвета на директорите и служителите.
Сделките с финансови инструменти се обслужват от лицензирани инвестиционни посредници под контрола на банката-депозитар като тяхното изпълнение и приключване се гарантира от гаранционни фондове на Централен депозитар и Българска фондова борса, за чието формиране управляващото дружество и инвестиционният посредник правят вноски.
Инвестициите на клиентите са под формата на дялове, които са вид финансов инструмент, издават се поименно и се регистрират в Централен депозитар. Централен депозитар функционира като общонационална регистрационна система за собствеността върху  безналичните финансови инструменти. Дубликат на регистрите на Централен депозитар се съхранява в БНБ.

 
Последно обявена цена на дял, приложима за оценка на активи към 19.06.2018
Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
5.4558 лв. 5.4232 лв.

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.