19 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев” / Полезна информация

Полезна информация

Покупка и обратно изкупуване на дялове
Дялове може да закупите или да заявите за обратно изкупуване всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа, чрез сключване на писмен договор и подаване на поръчка при управляващото дружество.

Необходими документи за сключване на договор

Копие на документа за самоличност на КЛИЕНТА, (представляващ/пълномощник), заверено лично с полагане на дата и подпис пред служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, както и от служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, сключил договора и извършил идентификация на КЛИЕНТА.
Нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия за покупка и обратно изкупуване на дялове – оригинал или нотариално заверено копие.
Удостоверение за регистрация на КЛИЕНТ ЮЛ – оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние се прилага, с изключение на случаите по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, когато е посочен ЕИК и съответно не се изисква доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър:
Копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране;
Копие на устав/дружествен договор/учредителен акт и др. актове, които не са обявени в търговския регистър.
Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ – прилага се за тези КЛИЕНТИ, които не са вписани в търговския регистър, но са вписани в регистър БУЛСТАТ – това са ЮЛ, които не са търговци, търговските представителства на чуждестранни лица, неперсонифицирани дружества по ЗЗД, чуждестранни ЮЛ, клонове и др. лица по чл. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП за действителен собственик на ЮЛ или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистриран заявителя, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици (до физически лица) на юридическото лице.
За чуждестранно ЮЛ (допълнително):
Документ, удостоверяващ място на регистрация и адрес;
Документ, удостоверяващ състав на управителен орган и представляващ.
Други: напр. официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител, съдебно решение от райнния съд и др.), от който се прилага копие, заверено лично с полагане на дата и подпис от законния представител пред служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, както и от служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, сключил договора и извършил идентификация на КЛИЕНТА.

Необходими документи за подаване на поръчка

Проверка на самоличността на КЛИЕНТА (представляващия/пълномощника) - копие на документа за самоличност, заверено лично с полагане на дата и подпис пред служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, както и от служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, приел поръчката и извършил идентификация на КЛИЕНТА, се прилага в случай на промяна на документа, приложен към договора.
Нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия за покупка и обратно изкупуване на дялове – оригинал или нотариално заверено копие, се прилага в случай на промяна или липса на пълномощното, приложено към договора.
Проверка на регистрацията на КЛИЕНТ ЮЛ – оригинал или нотариално заверено копие на официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние се прилага, с изключение на случаите по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, когато е посочен ЕИК и съответно не се изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в търговския регистър. В случай на промяна или липса на документи, приложени към договора:
Копие от съответната лицензия, разрешение или удостоверение за регистрация, от лицата, извършващи сделки и операции във връзка с определена дейност, която подлежи на лицензиране, разрешение или регистриране;
Копие на устав/дружествен договор/учредителен акт и др. актове, които не са обявени в търговския регистър.
Декларации за поръчки над 30 000 лв.:
Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП за действителен собственик на клиент ЮЛ или удостоверение или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която е регистриран заявителя, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици (до физически лица) на юридическото лице;
Декларация по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП за произход на средствата.
За чуждестранно ЮЛ (допълнително) – прилагат се в случай на промяна на документите, приложени към договора:
Документ, удостоверяващ място на регистрация и адрес;
Документ, удостоверяващ състав на управителен орган и представляващ.
Други: напр. официален документ, удостоверяващ правото на законно представителство (акт за раждане, акт за назначаване на настойник или попечител, съдебно решение от райнния съд в случай на обратно изкупуване на акции от името на непълнолетен, или поставения под настойничество или попечителство и др.), от който се прилага копие, заверено лично с полагане на дата и подпис от законния представител пред служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, както и от служител на ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ, приел поръчката и извършил идентификация на КЛИЕНТА.


Място за подаване на поръчки

На адреса на управление на УД “Златен лев Капитал” АД:
- гр. София, ул. “Постоянство” № 67Б;
На адреса на офиса на ИП “Златен лев Брокери” ООД:
- гр. Монтана, бул. “Трети март” № 68.

Плащане при покупка на дялове

Към момента на подаване на поръчката за покупка на дялове заявителят внася сума на каса или предоставя платежно нареждане за превод по сметка на паричните средства, в размер на които желае да придобие дялове. Внасянето на сумата се извършва както следва:
  · на каса – до 5 000 лева;
  · по сметка на ДФ “Златен лев”, открита в “ОББ” АД, с IBAN BG40UBBS80021081359030, BIC UBBS BGSF, с основание за плащане – записване на дялове от ДФ “Златен лев”.

Плащане при обратното изкупуване

Сумата от обратното изкупуване на дялове се изплаща, както следва:
· на каса – до 5 000 лева;
· по банков път, на посочената от клиента сметка.
Всеки заявител, който е посочил в писмената поръчка паричните средства да му бъдат изплатени по банков път, поема за своя сметка и разходите по заплащане на банковите такси.

Срок за изпълнение на поръчките от датата на подаване

Поръчките за покупка на дялове - до 7 дни;
Поръчката за обратно изкупуване - до 10 дни.

Предоставяне на потвърждение

Управляващото дружество е длъжно при първа възможност, но не по-късно от края на първия работен ден, следващ изпълнението на поръчката, да предостави на лицето, подало поръчката, писмено потвърждение за изпълнение по начин, посочен от заявителя: в офиса на управляващото дружество, по пощата, по факс или по e-mail. 
Последно обявена цена на дял, приложима за оценка на активи към 19.06.2018
Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
5.4558 лв. 5.4232 лв.

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.