18 юни 2018

Начало / ДФ “Златен лев” / Портфейл

Портфейл


Към 14.06.2018
Стойност на активите: 26027862.27
 
Ипотечни облигации

Емитент Брой Стойност
(в лв.)
% от стойността на активите Метод на оценка
Българоамериканска кредитна банка АД ІV емисия 150 305080.50 3,87% пазарна цена
Българска пощенска банка АД ІІ емисия 100 196372.00 2,42% пазарна цена
Обединена българска банка АД 200 219100.00 2,71% пазарна цена
ТБ Прокредит Банк АД 90 92952.00 1,15% пазарна цена
Търговска банка Алианц България АД 150 298509.00 3,69% пазарна цена


Корпоративни облигации

Емитент Брой Стойност
(в лв.)
% от стойността на активите Метод на оценка
Етропал АД 14 274172.22 3,39% пазарна цена
Петрол АД 40 43980.00 0,54% пазарна цена
Ти Би Ай Кредит АД 160 161910.40 2,00% пазарна цена
Ти Би Ай Кредит АД - 3-та емисия 200 204252.00 2,52% пазарна цена
Ти Би Ай Кредит АД - 4-та емисия 200 205316.00 2,54% пазарна цена


Еврооблигации

Емитент Брой Стойност
(в лв.)
% от стойността на активите Метод на оценка
І емисия - падеж 2007 120 249368.40 3,08% пазарна цена
ІІ емисия - падеж 2013 150 367891.50 4,55% пазарна цена


ДЦК

Емисия Номинална стойност Стойност
(в лв.)
% от стойността на активите Метод на оценка
BG 2040003217 200000 252820.00 3,12% пазарна цена
BG 2040103215 190909 212462.63 2,62% пазарна цена
BG 2040203213 100000 216315.00 2,67% пазарна цена


Акции

Емитент Брой Стойност
(в лв.)
% от стойността на активите Метод на оценка
Биовет АД 60000 490800.00 6,08% справедлива стойност
Благоевград БТ АД 2846 297207.78 3,68% пазарна цена
БТК АД 20000 212600.00 2,63% пазарна цена
Булгартабак холдинг АД 7012 259444.00 3,21% пазарна цена
ДЗИ АД 385 31955.00 0,39% пазарна цена
Доверие Обединен Холдинг АД 2000 10400.00 0,12% пазарна цена
ИД Адванс Инвест АД 55555 99999.00 1,24% пазарна цена
ИД Капман Капитал АД 1713 25557.96 0,31% пазарна цена
ИД ОББ Балансиран Фонд АД 210 25441.50 0,31% пазарна цена
Индустриален Холдинг България АД 5000 18450.00 0,22% пазарна цена
Неохим АД 14000 388780.00 4,81% пазарна цена
Пловдив Юрий Гагарин АД 33221 473731.46 5,87% справедлива стойност
Северкооп - Гъмза Холдинг АД 2000 7000.00 0,08% пазарна цена
Слънце Стара Загора АД 16427 64398.95 0,78% пазарна цена
Слънчев бряг АД 5700 113145.00 1,40% пазарна цена
Софарма АД 13717 105620.90 1,31% пазарна цена
София БТ АД 4690 266438.90 3,30% справедлива стойност
ТБ ДЗИ банк АД 8000 31280.00 0,38% пазарна цена
Филтекс АД 8250 332310.00 4,12% справедлива стойност
Химко АД 261100 138383.00 1,71% справедлива стойност


Чуждестранни ценни книжа - структурирани облигации

Емитент Брой Стойност
(в лв.)
% от стойността на активите Метод на оценка
Dresdner Bank AG NA O. N. 100 229729.84 2,84% пазарна ценаВ изпълнение на Правилата за определяне на нетната стойност на активите на ИД "Златен лев" АД:  

  • Акциите от: "Биовет" АД, "Химко" АД и "София - БТ" АД се оценяват по метода "коригирани цени" с дисконтов коефициент 40%.
  • Акциите от: "Пловдив - Ю. Гагарин-БТ" АД се оценяват по методите "коригирани цени", "капитализирана печалба", и "нетна стойност на активите" в комбинация. Дисконтовите коефициенти при отделните методи са както следва 40% при "коригирани цени", 50% при "капитализирана печалба", 50% при  "нетна стойност на активите". Теглата, с които стойностите, получени по всеки един от методите, се включват при изчисляването на справедливата стойност са съответно 60% за"коригирани цени", 30% за "капитализирана печалба", 10% за  "нетна стойност на активите".
  • Акциите от:  "Филтекс"АД се оценяват по метода "нетна стойност на активите" , но в допълнение са използвани данни относно наличието на опционен договор за продажба на дадените ценни книжа.Последно обявена цена на дял, приложима за оценка на активи към 18.06.2018
Емисионна стойност Цена на обратно изкупуване
5.4558 лв. 5.4232 лв.

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.