18 юни 2018

Начало / Златен лев Капитал

Златен лев Капитал

Управляващо дружество “Златен лев Капитал” АД е първото създадено и лицензирано от ДКЦК управляващо дружество в България. То е учредено през 2000 г. след промените в Закона за публично предлагане на акции, с които се дефинира ролята на управляващите дружества в капиталовия пазар на България. Предметът на дейност на УД “Златен лев” АД е управление на дейност по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества на принципа на разпределение на риска. 

По занятие дружеството може да управлява портфейлите и на други институционални инвеститори. След като на 11.10.2000 г. получи лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество, “Златен лев Капитал” АД сключи договор за управление с инвестиционно дружество от отворен тип “Златен лев” АД.

УД “Златен лев Капитал” АД управлява дейността на инвестиционното дружество като взима инвестиционни решения в рамките на инвестиционните цели и стратегия на ИД “Златен лев” АД. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на акциите на инвестиционното дружество се определят от УД “Златен лев Капитал” АД под контрола на банката депозитар.


За контакти:

УД "Златен лев Капитал" АД
адрес: 1111 София,
ул. "Постоянство" 67Б
телефони: (359 2) 9 654 518; 9 654 650
факс: (359 2) 9 654 522
ел.поща: capital@zlatenlev.com
В този дял още


Екип

За Златен левНовиниСъдържаниеВръзка с нас

© 2004 Инвестиционно дружество Златен лев АД. Всички права запазени. Created by Netage Solutions, Inc.